Athlete Sleep Behavior Questionnaire - Turkish Version: Study of Validity and Reliability.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   Sporcu Uyku Davranış Anketi - Türkçe Versiyonu: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması.
  • Abstract:
   Objective: Athlete sleep behavior questionnaire (ASBQ) is a new, valid and reliable questionnaire for evaluating the sleep behaviors of elite athletes. The main objective of the current study was to provide evidence for the validity and reliability of the Turkish version of the ASBQ (ASBQ-TR). Materials and Methods: Ninety-seven athletes and eighty-three nonathletes were included in the current study and asked to complete the 18-item ASBQ-TR. A sub-group of athletes (n=50) completed the ASBQ-TR twice, 7 days apart. The ASBQ was translated into English twice and then back-translated to Turkish after the permission of the author was received. Test-retest reliability and internal consistency were performed via intraclass correlation coefficient (ICC) and Cronbach's alpha, respectively. Results: There was a significant difference between the athlete and non-athlete groups in ASBQ-TR total score (38.4 and 36.2 respectively, p<0.05). Test-retest reliability of the questionnaire was acceptable (ICC=0.85). The factor loadings of ASBQ-TR were between 0.41 and 0.82. One of the 18-items of the questionnaire was removed due to the factor loading (below 0.40). Conclusion: The ASBQ-TR is a 17-item valid and reliable tool that can be used to identify sleep challenges that athletes face. The ASBQ-TR can be used as a practical tool for researchers and coaches evaluating the sleep behaviors of elite athletes. This tool may also be used to examine the sleep behavior differences among sports with different recovery needs and training loads. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Amaç: Sporcu uyku davranış anketi (SUDA) elit sporcuların uyku davranışlarının değerlendirilmesinde kullanılan yeni, güvenilir ve geçerli bir ankettir. Bu çalışmanın temel amacı sporcu uyku davranış anketinin Türkçe (SUDA-TR) versiyonunun güvenilirlik ve geçerliliğine delil sağlamaktır. Gereç ve Yöntem: Doksan yedi sporcu ve seksen üç sporcu olmayan birey çalışmaya dahil edilmiş ve 18 maddelik SUDA-TR'yi doldurmuştur. Sporculardan oluşan bir alt grup (n=50) SUDA-TR'yi 7 gün arayla iki kere doldurmuştur. SUDA, yazarın izni alındıktan sonra iki kere ingilizceye ardından tekrar türkçeye çevrilmiştir. Test tekrar test güvenilirliği ve iç tutarlılık sırasıyla sınıf içi korelasyon katsayısı (SKK) ve Cronbach's alpha ile yapılmıştır. Bulgular: SUDA-TR toplam skorunda, sporcu ve sporcu olmayan grupları arasında anlamlı fark görülmüştür (sırasıyla 38,4 ve 36,2, p<0,05). Anketin test tekrar test güvenilirliği kabul edilir seviyedeydi (SKK=0,85). SUDA-TR'nin faktör yükleri 0,41 ve 0,82 arasındaydı. Anketin 18 maddesi arasından 1 madde faktör yükünden dolayı (0,40 altında) kaldırıldı. Sonuç: SUDA-TR, sporcuların karşılaştıkları uyku zorluklarını belirlemek için kullanılabilen 17 maddelik güvenilir ve geçerli bir araçtır. SUDA-TR elit sporcu uyku davranışlarını değerlendiren antrenör ve araştırmacılar için pratik bir araç olarak yararlanılabilir. Bu araç ayrıca toparlanma ihtiyacı ve antrenman yükü bakımından farklı olan spor türleri arasında uyku davranış farklılıklarının incelenmesinde kullanılabilir. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Journal of Turkish Sleep Medicine is the property of Galenos Yayinevi Tic. LTD. STI and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)