Žene i rad u suvremenom društvu -- značaj "orodnjenog" rada. (Croatian)

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   Women and Work in Modern Society -- the Importance of "Gendered" Work. (English)
  • Abstract:
   Changes at work and in the family bring about significant changes in gender relations and vice versa. Just as the lives of women and men change, labor market and family relations change. The entry of women into the labor market of the late 20th and early 21st century has been significantly affected by the global economy and marked the beginning of the process of feminization of work around the globe. However, the influence of women in the public sphere of work has not resulted in the socio-economic equality between the two gender groups, men and women. Different authors suggest that gender division of labor is the main mechanism for the maintenance of patriarchal capitalism, which supports the devaluation and marginalization of women workers, in private and public spheres. The text points out the importance of "gendered" work, especially of women, the influence of traditional gender roles in the family on maintaining gender inequality at work, and the unpreparedness and inadequacy of the global labor market to needs and interests of women as a gender group. Women's work is characterized by gender-sensitive participation in the workplace, they receive lower wages, face gender-segregation and feminization of poverty, while they are expected to meet the demands of family life to the full extent. Women, unlike men, have to make their reproductive decisions and the results of those choices have different implications on their personal lives and professional arrangements. Therefore, the main problems of unequal gender power position on the labor market and the harmonization of work, gender and family functions are still not satisfactorily resolved, and the feminization of the labor market in the existing framework of patriarchal capitalism does not satisfactorily contribute to the elimination of inequalities between men and women in the society. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Promjene na poslu i obitelji daju zamaha promjenama u rodnim odnosima i obrnuto. Upravo kao što se životi žena i muškaraca mijenjaju, mijenjaju se i odnosi na tržištu rada i u obitelji. Ulazak žena na tržište rada kasnog 20. i početka 21. stoljeća značajno je pogodilo globalnu ekonomiju i označio početak procesa feminizacije rada širom globusa. Međutim, upliv žena u javnu sferu rada nije rezultirao socioekonomskim jednakostima između dviju rodnih grupa, muškaraca i žena. Različiti autori ukazuju da je rodna podjela rada glavni mehanizam održavanja patrijarhalnog kapitalizma, koji podupire devalvaciju i marginalizaciju ženske radne snage, i u privatnoj i u javnoj sferi. Tekst ukazuje na važnost "orodnjenog" rada, osobito ženskog, utjecaj tradicionalnih rodnih uloga u obitelji na održavanje rodnih nejednakosti na poslu, nastojeći ukazati na nepripremljenost i neprimjerenost globalnog tržišta rada potrebama i interesima žena kao rodne grupe. Ženski rad je karakteriziran osjetljivom rodnom participacijom na radnom mjestu, žene dobivaju manje plaće, rodno su segregirane, suočene s feminizacijom siromaštva, a istodobno se od njih očekuje ispunjavanje zahtjeva obiteljskog života u punom opsegu. Žene su stavljene i pred izbore oko svojim reproduktivnih odluka, pred koje muškarci nisu, a rezultati tih izbora imaju vrlo različite implikacije za njihove osobne živote i profesionalne aranžmane. Stoga glavni problemi neravnopravnih rodnih pozicija moći na tržištu rada kao i usklađivanje radnih, rodnih i obiteljskih funkcija još uvijek nisu zadovoljavajuće riješeni, pa feminizacija tržišta rada u postojećim okvirima patrijarhalnog kapitalizma ne pridonosi zadovoljavajućem eliminiranju nejednakosti između muškaraca i žena u društvu. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Sociologija i prostor / Sociology & Space is the property of Institut za drustvena istrazivanja u Zagrebu (Institute for Social Research of Zagreb) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)